ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการจ้างเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาด ประจำปี ๒๕๖๐)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการจ้างเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาด ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้ ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๒๒๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๘,๑๘๙,๓๐๐ บาท(แปดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)ตามรายละเอียดแนบท้าย