โครงการสอนภาษาต่างประเทศให้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประกาศรับสมัครประชาชน นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการสอนภาษาต่างประเทศให้ชุมชน ประจำปี ๒๕๕๙ โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น "การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน"รุ่นที่ ๑(จำนวน ๓๙ ชั่วโมง) วันเสาร์-อาทิตย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น (รับสมัครจำนวน ๔๐ คนต่อรุ่น
เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑ เยาวชน หรือประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวัยที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน
๒ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
หลักฐานการรับสมัคร
๑.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
๒.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
๓.เทศบาลฯขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ยื่นสมัครก่อนตามลำดับ จนกว่าจะครบตามจำนวน (๔๐ คนต่อรุ่น)
กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
สามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา ชั้น ๑ อาคารศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลนาจอมเทียน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓ - ๘ ต่อ ๑๒๐ , ๐๖๒-๔๑๔๖๑๗๑ ,๐๙๐-๗๓๗๒๐๙๕ ในวันและเวลาราชการ