๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ออกเสียงประชามติ

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนขอเชิญชวนชาวตำบลนาจอมเทียนผู้มีสิทธิ ไปออกเสียงประชามติ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๗ สิงหาคม ๒๕๕๙  ออกเสียงประชามติ