๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ออกเสียงประชามติ

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนขอเชิญชวนชาวตำบลนาจอมเทียนผู้มีสิทธิ ไปออกเสียงประชามติ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.