โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัด และลดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

โดยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน  ได้กำหนดออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ดังนี้

วันจันทร์ที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

- เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ  บริเวณหน้าบ้านประธานชุมชนบ้านนาจอมเทียน หมู่ที่ ๑ (บ้านนางผ่องพรรณ  ขมหวาน) 

วันอังคารที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

- เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ  บริเวณปากคลองนาจอมเทียน  หมู่ที่ ๑ (ชุมชนชายทะเล)  บริเวณศาลเจ้าพ่อขุนเพชร/เจ้าพ่อทองดำ

วันพุธที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

- เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ  บริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านน้ำเมา  หมู่ที่ ๒

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

- เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ  บริเวณศาลเจ้าแม่ฝอยทอง  หมู่ที่ ๔

วันศุกร์ที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

- เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ  บริเวณตลาดนัดข้างโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

วันจันทร์ที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙

- เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ  บริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารปากทางเข้าบ้านสวน หมู่ที่ ๓

นอกเหนือจากกำหนดการดังกล่าว  ท่านสามารถนำสุนัขหรือแมวมารับบริการฉีดวัคซีนหรือติดต่อขอรับวัคซีนได้  ณ  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลนาจอมเทียน  (กรณีขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากรุณานำภาชนะพร้อมบรรจุน้ำแข็งมาด้วย) และเจ้าของสุนัขและแมวที่เข้ารับบริการกรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตนในการเข้ารับบริการทุกครั้ง

                   เทศบาลตำบลนาจอมเทียน  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านให้นำสุนัขหรือแมวมารับบริการฉีดวัคซีนดังกล่าว  ตามวันเวลาและสถานที่ที่ท่านสะดวก  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๓๘๒๕-๕๖๖๑  ในวันและเวลาราชการ