ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการจัดจ้างรถ ๖ ล้อ)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการจัดจ้างรถ ๖ ล้อ ในการดำเนินการขนย้ายทราย เพื่อเป็นการปรับปรุงพื้นที่และเพื่อความเรียบร้อย จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้ ๓๖๙,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๑๗๔/๒๕๕๙ ลวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้จัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๙,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย