ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการจัดซื้อต้นปาล์มน้ำมัน จำนวน ๔๕ ต้น)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินโครงการจัดซื้อต้นปาล์มน้ำมัน จำนวน ๔๕ ต้น จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อครั้งนี้ ๒๙๒,๕๐๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๒๐๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๙๒,๕๐๐ บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย