ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินโครงการปรับปรงภูมิทัศน์ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้ ๓๓๔,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๑๕๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๓๓๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย