ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการก่อสร้างอาคารเรียน (๒ ชั้น)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจอมเทียน แห่งที่ ๒ หมู่ที่ ๙)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารเรียน(๒ ชั้น)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจอมเทียน แห่งที่ ๒ หมู่ที่ ๙ จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๔๕๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๙,๙๙๑,๐๐๐ บาท(เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)ตามรายละเอียดแนบท้าย