โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ปี ๒๕๕๙

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ปี ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ปี ๒๕๕๙

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมกับเทศบาลตำบลนาจอมเทียนและส่วนราชการต่างๆ ดำเนินโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ปี ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่  ๒๔  มิถุนายน ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  หมู่ที่ ๙  ตำบลนาจอมเทียน  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  

โดยมีนายภิญโญ สายนภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอสัตหีบ กล่าวรายงาน และนายสมพงษ์  สายนภา  นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน กล่าวรายงานสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่  ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะพูดคุยกับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในพื้นที่ รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น และเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ๙๓๔ ราย แว่นตา ๙๕ ราย ไม้เท้าค้ำยัน ๙๔ ราย และยังมีหน่วยราชการต่างๆมาให้บริการฟรีแก่ประชาชน อาทิ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจโรค ตรวจสายตา บริการตัดผมชาย-หญิง ฟรี และการจำหน่ายสินค้า OTOP อีกมากมาย ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๔๒ หน่วยงาน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก 

รูปภาพ ๑ รูปภาพ ๒ รูปภาพ ๓ รูปภาพ ๔ รูปภาพ ๕ รูปภาพ ๖ รูปภาพ ๗ รูปภาพ ๘ รูปภาพ ๙