ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนจะดำเนินการโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อครั้งนี้ ๔๖๐,๖๙๕ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๑๗๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๔๖๐,๖๙๕ บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย