ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการติดตั้งสายไฟฟ้า ซ.นาจอมเทียน ๘ ซ.หนองจับเต่า และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการติดตั้งสายไฟฟ้า ซ.นาจอมเทียน ๘ ซ.หนองจับเต่า และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้ ๑๔๕,๒๐๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทสบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๑๖๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๔,๑๒๕ บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย