ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดรางระบายน้ำ ซ.นาจอมเทียน ๒๔ และ ซ.นาจอมเทียน ๒๔/๒)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดรางระบายน้ำ ซ.นาจอมเทียน ๒๔ และ ซ.นาจอมเทียน ๒๔/๒ จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้ ๓๓๑,๑๐๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๑๖๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๓๓๑,๑๐๐ บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย