ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ บ่อพัก และตีเส้นจราจร ซอยนาจอมเทียน ๕๐ ม.๘ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๔๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๙๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย