ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเชื่อมซอยทับทิม ม.๓ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๔๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นจำนวนเงิน ๘๔๔,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย