ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำบ่อพักและตีเส้นจราจร ซ.นาจอมเทียน ๔๒ หมู่ที่ ๓)

ตามที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำบ่อพักและตีเส้นจราจร ซ.นาจอมเทียน ๔๒ หมู่ที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียนไปแล้ว นั้น
บัดนี้ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่ชนะการประมูล คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะลิ จันทร์ดำ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๙๘,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน