โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้จัดทำโครงการส่งเสริมวันสำคัญทาศาสนา ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งมีความสำคัญ ดังนี้
วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี และในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยวันวิสาขบูชามีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๓ เหตุการณ์ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันได้แก่ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในคราวเดียวกัน ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ อีกทั้งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก หรือ Vesak Day  โดยกำหนดให้เป็นวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติ เพื่อให้ชาวพุทธทั้งหลายทั่วโลกได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญเนื่องในวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระบรมศาสดา
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จึงได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมให้ประชาชนและเหล่าพระพุทธศาสนิกชนให้ศรัทธา ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาหลักประจำชาติไทย ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของวันต่างๆทางพระพุทธศาสนา โดยจัดให้มีกิจกรรม จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์แสดงถึงประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลทุกท่าน ร่วมปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ร่วมกันทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิภาวนา เวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้าน และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆ ประดับธงชาติ ธงธรรมจักร เพื่อระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา