ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ บ่อพักและตีเส้นจราจร ซ นาจอมเทียน ๔๐ ต่อจากของเดิม ม.๓)

ตามที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยคณะกรรมการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ บ่อพักและตีเส้นจราจร ซ นาจอมเทียน ๔๐ ต่อจากของเดิม ม.๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ สนง.เทศบาลตำบลนาจอมเทียนไปแล้ว นั้น
บัดนี้ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่ชนะการประมูล คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระยองเคการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๑๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน