ประกาศประมูลการจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ บ่อพักและตีเส้นจราจร ซ.นาจอมเทียน ๔๐ ต่อจากของเดิม หมู่ที่ ๓

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ บ่อพักและตีเส้นจราจร ซ.นาจอมเทียน ๔๐ ต่อจากของเดิม หมู่ที่ ๓ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน วงเงินงบประมาณที่จัดจ้าง โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๓,๕๖๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง ๓,๕๒๖,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น.ณ กองช่าง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และแจ้งผลผู้มีสิทธิเสนอราคา ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป
กำหนดเสนอราคาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๓,๐๐๐ บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๕-๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๒๓-๘๖๑๓-๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ