ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ บ่อพักและตีเส้นจราจร ซ.เชื่อม ซ.นาจอมเทียน๑๐ ม.๒)

ตามที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ บ่อพักและตีเส้นจราจร ซ.เชื่อม ซ.นาจอมเทียน๑๐ ม.๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียนไปแล้ว นั้น
บัดนี้ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่ชนะการประมูล คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาวัฒน์ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๙๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน)