ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้ชื่อ "สืบสานประเพณีวันไหลชาวนาจอมเทียน-บ้านอำเภอ"
โดยกำหนดจัดงานในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดนาจอมเทียนและวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดอัมพาราม

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน  ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์  เทศบาลตำบลนาจอมเทียน  ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น  ภายใต้ชื่อกิจกรรม "สืบสานประเพณีวันไหลชาวนาจอมเทียน-บ้านอำเภอ"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่คู่ชาวนาจอมเทียนสืบไป

                   โดยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน  ได้กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์  ดังนี้

- วันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๙  จัดกิจกรรม  ณ  วัดนาจอมเทียน

- วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๙  จัดกิจกรรม  ณ  วัดอัมพาราม 

โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป  ซึ่งภายในงานมีการให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ การให้ความรู้เรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  กิจกรรมสรงน้ำพระ  รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  พร้อมร่วมเล่นน้ำสงกรานต์  และในวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๓๐ น. มีขบวนแห่พระพุทธรูปและหลวงพ่อลั้งตามเส้นทางรอบตลาดบ้านอำเภอไปยังวัดอัมพาราม  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่าน  เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์  เทศบาลตำบลนาจอมเทียน  ประจำปี ๒๕๕๙  ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

                   จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน