ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ)

ตามที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ได้จัดประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกสืโครงการปรับปรุุงสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียนไปแล้ว นั้น
บัดนี้ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่ชนะการประมูล คือ บริษัท ไลฟ์สตรอง เซอร์วิส จำกัด เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๓๕,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)