ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการจัดการเรียนกาสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ส.๒๕๕๙ จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้ ๑๖๗,๖๕๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๙๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๗,๖๕๐ บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย