ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดประมูลจ้างด้วยระบบอิเล้็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำบ่อพักและตีเส้นจราจร ซ.เชื่อม ซ.นาจอมเทียน ๕ หมู่ที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียนไปแล้วนั้น
บัดนี้ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่ชนะการประมูล คือ บริษัท พี.เค.โปรแอคทีฟ จำกัด เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๒๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองหมื่นบาทถ้วน)
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน