ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวนเงินงบประมาณทีใช้ในการจัดซื้อครั้งนี้ ๔๘๐,๒๐๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๗๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๐,๒๐๐ บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย