ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการจัดจ้างดัดแปลงรถบรรทุกขยะเป็นรถอเนกประสงค์)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินโครงการโครงการจัดจ้างดัดแปลงรถบรรทุกขยะเป็นรถอเนกประสงค์ จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๔๕๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย