ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้(โครงการปรับปรุงและขยายไหล่ทาง ซ.นาจอมเทียน ๕ หมู่ที่ ๒)

ด้วยเทสบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ทำการสอบราคาโครงการปรับปรุงและขยายไหล่ทาง ซ.นาจอมเทียน ๕ หมู่ที่ ๒
บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ทำการเปิดซองสอบราคาโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการเสนอราคาได้ คือ บริษัท พี.เค.โปรแอคทีฟ จำกัด ในราคา ๑,๑๔๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน