ห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้จัดตั้งห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยเปิดบริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้จัดตั้งห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยใช้อาคารเทศบาลตำบลนาจอมเทียนหลังใหม่ ชั้น ๒ ด้านหลังอาคารศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลนาจอมเทียน  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียนและพื้นที่ข้างเคียง  เปิดบริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓-๘