ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ บ่อพักและตีเส้นจราจร ซ.นาจอมเทียน ๔๒)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ บ่อพักและตีเส้นจราจร ซ.นาจอมเทียน ๔๒ ม.๓ ตามแบบแปลนของเทศบาล จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้ ๓,๔๕๐,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๓๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๑๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)ตามรายละเอียดแนบท้าย