ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางน้ำ บ่อพัก และตีเส้นจราจร ซ.นาจอมเทียน ๔๐ )

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ บ่อพักและตีเส้นจราจร ซ.นาจอมเทียน ๔๐ ต่อจากของเดิม ม.๓ ตามแบบแปลนของเทศบาล จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้ ๓,๕๖๐,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๓๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๒๖,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)ตามรายละเอียดแนบท้าย