ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๙ ระยะที่ ๒)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินโครงการโครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๙ ระยะที่ ๒ จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้างครังนี้ ๔,๙๙๐,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๓๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๔,๙๘๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย