รัฐบาลเยียวยา ทั่วถึง เป็นธรรม เพื่อประชาชน แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ (ชีวิตและร่างกาย)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ขอประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ (ชีวิตและร่างกาย)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ขอประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ (ชีวิตและร่างกาย) เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา รับทราบวิธีการยื่นคำร้องลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ โดยจะเปิดรับคำร้องระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐น. เว้นวันหยุดราชการ) โดยในกรุงเทพมหานครรับคำร้องลงทะเบียนที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สะพานขาว) ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
ส่วนภูมิภาครับคำร้องลงทะเบียนที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด 
โดยจังหวัดชลบุรีสามารถยื่นคำร้อง ลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๗๗๘๗๗ ต่อ ๒๖ หรือคุณกานดา ๐๘๔๐๔๘๙๗๕๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เว้นวันหยุดราชการ
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนก่อนมายื่นเอกสารลงทะเบียน  ผู้มีสิทธิสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dsdw.go.th และ www.psc.opm.go.th หรือ สอบถามรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม oscc หมายเลข ๑๓๐๐

               
รายละเอียดเพิ่มเติม