ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการจ้างเหมาล้างท่อระบายน้ำ ซ.นาจอมเทียน-ห้วยใหญ่)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินโครงการจ้างเหมาล้างท่อระบายน้ำ ซ.นาจอมเทียน-ห้วยใหญ่ จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้างครังนี้ ๒๘๘,๑๐๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๕๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๘๘,๑๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย