ประกาศประมูลการจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ บ่อพักและตีเส้นจราจร ซ.เชื่อม ซ.นาจอมเทียน ๑๐ หมู่ที่ ๒

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ บ่อพักและตีเส้นจราจร ซ.เชื่อม ซ.นาจอมเทียน ๑๐ หมู่ที่ ๒ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน วงเงินงบประมาณที่จัดจ้างโดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ จำนน ๔,๐๙๐,๐๐๐ บาท(สี่ล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง ๔,๑๕๕,๐๐๐ บาท(สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ กองช่าง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และแจ้งผลผู้มีสิทธิเสนอราคาในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป
กำหนดเสนอราคาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๔,๐๐๐ บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๒๓-๘๖๑๓-๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน