ประกาศประมูลการจ้างโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน มีความประสงค์จะประมูลการจ้างโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ วงเงินงบประมาณที่จัดจ้างโดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้จำนวน ๓,๔๐๓,๖๐๐ บาท(สามล้านสี่แสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน)ราคากลาง ๓,๒๗๕,๑๖๒ บาท(สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ กองช่าง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และแจ้งผลผู้มีสิทธิเสนอราคาในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป
กำหนดเสนอราคาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่ ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๓,๐๐๐บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๒๓-๘๖๑๓-๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน