ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบปั๊มน้ำและระบบสปริงเกอร์ สวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้ ๒๒๒,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๔๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๒,๐๐๐ บาท(สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)ตามรายละเอียดแนบท้าย