ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องอกกำลังกาย บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ ๓ จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้ ๑๔๘,๕๐๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๕๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๘,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย