ประกาศประมูลการจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ บ่อพักและตีเส้นจราจร ซอยเชื่อมซอยนาจอมเทียน ๕ หมู่ที่ ๒

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ บ่อพักและตีเส้นจราจร ซอยเชื่อมซอยนาจอมเทียน ๕ หมู่ที่ ๒ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน วงเงินงบประมาณที่จัดจ้างโดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๔,๐๗๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
ราคากลาง ๔,๐๓๙,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ กองช่างเทศบาลตำบลนาจอมเทียน
กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และประกาศผลผู้มีสิทธิเสนอราคาใวันที่ ๑๗ มีนคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป
กำหนดเสนอราคาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๔,๐๐๐ บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำ้เภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ - วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๒๓-๘๖๑๓-๑๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ