ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้า.เดินระบบไฟฟ้า,เดินสายไฟฟ้าบริเวณหนองน้ำ หมู่ที่ ๑)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินโครงการจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้า,เดินระบบไฟฟ้า,เดินสายไฟฟ้า บริเวณหนองน้ำ หมู่ที่ ๑ จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้ ๑๗๕,๘๕๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๔๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๙๓,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย