"เส้นทางสู่ประชามติ"(ROAD TO REFERENDUM :R2R)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แจ้งกรอบระยะเวลาและกิจกรรมในการดำเนินการ"เส้นทางสู่ประชามติ"(ROAD TO REFERENDUM :R2R)เพื่อเป็นการเตรียมการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ