ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับบปรุงและขยายไหล่ทางซอยนาจอมเทียน ๕ หมู่ที่ ๒

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและขยายไหล่ทางซอยนาจอมเทียน ๕ หมู่ที่ ๒ โดยดำเนินการปรับปรุงและขยายไหล่ทางซอยนาจอมเทียน ๕ หมู่ที่ ๒ ขนาดไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๑.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๔ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ ๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑ โครงการ
ราคากลางของการก่อสร้าง ๑,๑๔๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.โดยพร้อมเพรียงกัน ณ กองช่าง หากผู้ซื้อแบบและรายการสอบราคาไม่มาดูสถานที่ในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้รับทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆแล้ว
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ และในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ยื่นซองสอบราคา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓-๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน