ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการปรับปรุงและขยายไหล่ทาง ซ.นาจอมเทียน ๕ หมู่ ๒)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนจะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงและขยายไหล่ทาง ซ.นาจอมเทียน ๕ หมู่ ๒ ตามแบบแปลนของเทศบาล และคณะกรรมการตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๒๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๔๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย