ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟฟ้า เสาไฟฟ้า High Mast ๒๐ เมตร)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนจะดำเนินโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟฟ้า เสาไฟฟ้า High Mast ๒๐ เมตร และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๔๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๘,๕๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)ตามรายละเอียดแนบท้าย