ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ))

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ) และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๒๕๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย