ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพักและตีเส้นจราจร ซ.นาจอมเทียน ๑๐ หมู่ที่ ๒)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพักและตีเส้นจราจร ซ.นาจอมเทียน ๑๐ หมู่ที่ ๒ ตามแบบแปลนของเทศบาล และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๓๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๕๕,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)ตามรายละเอียดแนบท้าย