ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องขยายเสียงห้องประชุม จำนวน ๒ ชุด)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จำดำเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องขยายเสียงห้องประชุม จำนวน ๒ ชุด และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๔๑๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย