ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้(โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้ทำการสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) และคณะกรรมการได้กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.
บัดนี้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ทำการเปิดซองสอบราคาโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการเสนอราคาได้ คือ บริษัท โตโยต้า จีเอ็นดีชลบุรี จำกัด จำนวนเงิน ๗๘๗,๐๐๐ บาท(เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน