ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้(โครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ื ๑,๒,๓,๔,๘,๙)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ทำการสอบราคาโครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๙ และคณะกรรมการได้กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ทำการเปิดซองสอบราคาโครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ื ๑,๒,๓,๔,๘,๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการเสนอราคาได้ คือ บริษัท ณัฐธนสินทรัพย์ จำกัด ในราคา ๔๓๐,๕๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน