ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้เป้นผู้เสนอราคาได้(โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๓ รายการ

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมทียน ได้ทำการสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๓ รายการ และคณะกรรมการได้กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ทำการเปิดซองสอบราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการเสนอราคาได้ คือ บริษัท ประกอบ เจริญแอร์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน ๕๒๗,๕๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน