ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บเป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค๊บ ๔ ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต จำนวน ๑ คัน โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๕๘ วงเงินงบประมาณ ๗๘๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ
ราคากลางของการก่อสร้าง ๗๘๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคม อำเภอสัตหีบ และในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ยื่นซองสอบราคา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคม อำเภอสัตหีบ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๗๐๐ บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘๒๓๘๖๑๓-๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ