ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๙

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๙ โดยดำเนินการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๙ ชนิดกิ่งคู่ สูง ๙ เมตร ดวงโคม ๒๕๐ วัตต์ หลอดโซเดียม(HPS)จำนวน ๑๐ ต้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นจำนวนเงิน ๕๘๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ
ราคากลางของการก่อสร้าง ๔๓๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.โดยพร้อมเพรียงกัน ณ กองช่าง หากผู้ซื้อแบบและรายการสอบราคาไม่มาดูสถานที่ในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้รับทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆแล้ว
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคม อำเภอสัตหีบ และในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ยื่นซองสอบราคา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคม อำเภอสัตหีบ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘๒๓๘๖๑๓-๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ